Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

POUCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZE

 

 

meb

1.        Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 / czternaście / dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a/         pisemnie na adres : Trend Home Sp. z o.o., Tczewska 45,83-250 Skarszewy

b/         w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@trend-home.pl

W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną , Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości mailowej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.     Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta,

3.2.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To co sobie strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. W przypadku wysyłki zbiorczej na palecie, zwrot musi nastąpić na tej samej palecie, odpowiednio zabezpieczony. koszt odesłania takiej zbiorczej przesyłki jest po stronie kupującego, bądź ustalany indywidualnie ze sprzedającym.

7.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zgłaszający zwrot jest zobowiązany do spakowania produktu i zwrócenia go do sprzedającego w stanie takim, jakim go otrzymał. W momencie wykrycia wad produktu, składanie jest zabronione. Odesłanie złożonego produktu do sprzedającego wiąże się z brakiem akceptacji zwrotu. Konsument zwraca Produkt na adres: Trend Home Sp. z o.o., Tczewska 45,83-250 Skarszewy, NIP: 5922276285, REGON: 382670374, Tel: +48 608 122 317   Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech , właściwości i funkcjonowania Produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.1.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

9.3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

9.5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w wypadku odstąpienia od umowy na świadczenie usług internetowych.

 

 

Formularze :

 

 

 

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

Załącznik nr 1

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

...........................................

...........................................

Adres Sprzedawcy

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

.................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________________________________________________

Adres e-mail_________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów): ___________________________________

 

Data: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Załącznik nr 2

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAZY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)

 

 

...........................................

...........................................

Adres Sprzedawcy

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: __________________________________________________________________________________

(rodzaj Produktu, liczba)

 

Data odbioru Produktów: ______________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów): ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów): _____________________________________________________________

 

 

Data: ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

pixel